Baross Gábor Terv

 BAROSS GÁBOR TERV
Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztési terve

BGT cimlap 2

 A teljes Baross Gábor Terv elektronikus verziója (pdf) itt letölthető. 

A felújított Baross Gábor Terv elektronikus verziója (pdf) itt letölthető.

A rendszerváltozást követő 24 év folyamán Dél-Szlovákiára/Felvidékre nem készült olyan átfogó terület- és gazdaságfejlesztési terv, amely a kiindulási helyzet felmérése és értékelése mellett meghatározza a célokat és a prioritásokat, megjelöli a potenciális kitörési pontokat. A jelen fejlesztési terv tartalmazza a Dél-Szlovákiában/Felvidéken fekvő 17 mai járás helyzetértékelését, SWOT elemzését, valamint a járások területén található 28 kistérség lehetséges fejlődési pályáját, kitörési pontjait, ez utóbbiak a járások és kistérségek sajátosságaira, hagyományaira épülnek, és figyelembe veszik a jövőbeli lehetőségeket.

A terv elkészítése azért is időszerű, mert a vizsgált dél-szlovákiai/felvidéki 17 járás területén élők életszínvonala az utóbbi két évtizedben jelentős mértékben megváltozott, különösen, ha azt az ország további, középső és északi térségeiben élők életszínvonalával hasonlítjuk össze. A 17 déli járás a kilencvenes évek közepéig Szlovákia (korábban Csehszlovákia, mint szövetségi állam része) legfejlettebb térségei közé tartozott. Mindössze húsz év – történelmi távlatokban nagyon rövid idő – kellett ahhoz, hogy a viszonylagos kedvező helyzet alapjaiban megváltozzon. Mára már a Csallóköztől keletre, a Bodrogközig és az Ung-vidékig húzódó térség, azaz Szlovákia 14 déli járása összefüggő leszakadó térséggé vált.

A fejlesztési terv időtávját 15 évre határoztuk meg: 2014-től kezdve egészen 2029-ig. Az időtáv választása nem véletlen, hiszen két európai uniós költségvetési, tervezési időszakot ölel föl, kiegészítve további egy évvel, amely során az uniós pályázatok lezárása, ill. kiértékelése még megtörténhet, viszont a tervhez rendszeresen készülnek majd 2-3 éves időszakot felölelő akciótervek, és a programozási időszakok alatt az egyes fejezetek teljesítési értékelésére is sor kerül. A hosszú időtáv választását indokolta továbbá, hogy a stratégia számos olyan fejlesztési célkitűzést fogalmaz meg, amelynek megvalósítása csak ezen az időtávon valósulhat meg, illetve a célkitűzések széles köre, erőteljes beruházás- és forrásigénye folytán azok megvalósítása csak 15 éves ciklusban tűnik elképzelhetőnek. Ez alól kivételt képez a közlekedésfejlesztési fejezet. Az e fejezetben felvázolt célkitűzések megvalósítása ennél is hosszabb időt – akár több évtizedet – is igénybe vehet, ha figyelembe vesszük, mennyi beruházás valósult meg térségünkben rendszerváltozást követő 25 év során.

A Baross Gábor Terv megvalósulásához nélkülözhetetlen a lehetséges források teljeskörű felkutatása, valamint az igények legalsóbb szintről történő becsatornázása. A jelen terv megvalósításában elsődleges szerepet szánunk az uniós forrásoknak – mind a határon belüli, mind a határon átnyúló forrásoknak –, illetve másodsorban a szlovák nemzeti és helyi fejlesztési forrásoknak.

További lehetséges forrást jelentenek az egyes magyarországi uniós operatív programok.

Ha a Baross Gábor Terv sikeres megvalósítására törekszünk, nem mondhatunk le az ezekben történő részleges megjelenésről sem.

A fejlesztési igények feltárásában egészen a legalsóbb, járási szintekig lementünk. Mivel Dél-Szlovákia magyarlakta területei – a Felvidék – kiterjedésükben nyugat-keleti irányúak, ezért az egészséges fejlesztési és gazdaságfejlesztési elképzelések tervezésekor nélkülözhetetlen volt, hogy feltárjuk a tőlük északra és délre eső térségekkel való kapcsolódási pontokat. Az északi irányú kapcsolódást a Szlovákiai Nemzeti Fejlesztési Terv, míg a délit a magyar kormány Új Széchenyi Terve (ÚSZT) szolgáltatta. Az ÚSZT-ben elsősorban a Vállalkozásfejlesztési Program Kárpátmedencei Térség Gazdaságfejlesztési Övezet című alprogram, azon belül is a magyar gazdaság mindeddig kiaknázatlan, regionális léptékű növekedési stratégiája vonatkoztatható Dél-Szlovákiára/Felvidékre. Az ÚSZT Kárpát-medencei tervét a Wekerle Terv fejti ki részleteiben, amely a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiáját, illetve a határon átívelő gazdasági együttműködés kereteit foglalja össze...

A teljes Baross Gábor Terv elektronikus verziója (pdf) itt letölthető.